รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563