มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ มอบอุปกรณ์การเรียน กลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานในพิธี ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่มอญวิทยา มีนายคำนึง กองยาโค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนผาขวางวิทยา มีนายสุรเจต ปาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) เช่น ดินสอ กระเป๋านักเรียนและรองเท้ากว่า 3,600 ชุด รวมมูลค่า 2,167,451 บาท มอบให้แก่นักเรียนใน 14 โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ เขต 3 ณ โรงเรียนแม่มอญวิทยา ต.ห้วยชมภู ก่อนที่จะเดินทางไปส่งมอบอุปกรณ์การเรียนต่อที่โรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) Foundation มีนางมีนา ซอย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมสาธารณประโยชน์นอกภาครัฐ ได้สนับสนุนโครงการการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธุ์ ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงรวม 14 โรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และเขต 3อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 สามารถพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง