พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน และ การบัญชี ระดับดีมากและระดับดี

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน และ การบัญชี ระดับดีมากและระดับดี รวมจำนวน 30 แห่ง ที่รับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย สถานศึกษาจัได้ดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมเงินทุกประเภทและมีความโปร่งใส สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินคงเหลืออยู่จริง ครบถ้วน มีการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม และปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย