ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ลงพื้นที่พื้นที่ต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สพป.เชียงราย เขต 1 โรงรียนอนุบาลเชียงราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลกับนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในโอกาสที่มาตรวจติดตามและประเมินผลนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยมีนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนเรียน คณะครูและสภานักเรียนร่วมรายงานผลการดำเนินการ ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา) ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย