ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารการศึกษาให้กับนิสิต ม.พะเยา

วันที่ 18 เมษายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะและถ่ายทอด ประสบการณ์แนวทางการเป็นนักบริหารองค์กรการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้กับนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนการบริหารการศึกษา รับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย