ผอ.สพป.ชร.1 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ O-NET  ศูนย์สอบฯ 19 สนามสอบ เชียงราย เขต 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่สนามสอบโรงเรียนบ้านเมืองชุม โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา อ.เวียงชัย โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้งและ โรงเรียนอนุบาลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โดยในปีนี้ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 จัดให้มี สนามสอบจำนวน 19 แห่ง 87 ห้องสอบ ซมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 สมัครใจสอบในครั้งนี้ จำนวน 2140 คนจาก 2444 คนคิดเป็นร้อยละ 87.56

การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) จัดขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเป็นกระบวนการทดสอบทางการศึกษาที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อวัดระดับความรู้ และทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบในเวลาและวันเดียวกัน โดยมีรูปแบบคำถามที่หลากหลาย เช่น คำถามปรนัย คำถามตัวเลือก คำถามวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น  ผลการสอบ O-NET จะแสดงคะแนน และข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนในแต่ละรายวิชา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการสอน วางแผนการเรียน และเตรียมความพร้อมเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ O-NET เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่