ประเมินผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้างประจำ สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพ พร้อมประเมินผลงานลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน จำนวน 28 คน ในส่วนของลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงาน และสถานศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนน่าเรียน น่าอยู่” ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย