ประเมินผลงานพนักงานราชการ สพป.เชียงราย เขต 1 พ.ศ.2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่พนักงานราชการในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ได้เสนอผลงานการทำงานตามตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2 จำนวน 13 คน เพื่อให้มีแนวทาง นำไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองในการจัดการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย