ประชุมออนไลน์ แนวทางเบิกจ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานการเงินของ 102 โรงเรียน ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่แนวทางการ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การเบิกเงิน ให้ดำเนินการในระบบ GFMIS การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online เป็นต้น ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย