ประชุมระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ 102 สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ในด้านข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ การดำเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และแนวปฏิบัติการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย