ประชุมมอบนโยบายการนิเทศโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมมอบนโยบายการนิเทศโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย