ประชุมพิจารณางบประมาณ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงรียนขยายโอกาส)ในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียนที่ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย