ประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ของกลุ่มโรงเรียน Stand Alone และกลุ่มโรงเรียนที่มีความสนใจ ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย