ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนและสร้างโมเดลจัดการเรียนการสอน ON-SITE 100% สพป.เชียงราย เขต 1 ปลอดภัยจากโควิด -19 อย่างเป็นระบ

บวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดำเนินการจัดตั้งและประชุมคณะทำงานถอดบทเรียน การเรียน ON-SITE 100% สพป.เชียงราย เขต 1 มาสรุปเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและสถานศึกษา มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการจัดการเรียนในสอนอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนองรับนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย