ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาฯ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาฯ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม เพื่อหารือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การนำเสนอนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาพิเศษ น้อมนำ พัฒนานวัตกรรม วิถีใหม่” ตลอดจนการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โดยครอบครัว ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย