ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตัดโอนตำแหน่งครู โรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินไปยังโรงเรียนที่มีอัตรากำลัง ต่ำกว่าเกณฑ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาการพิจารณากลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตาม ว 26 เพื่อพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน อัตราว่าง ข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวนรวม 6 อัตรา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย