ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 1   

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย  เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 1   ครั้งที่ 1/2565 เพื่อทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการฯ โดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนได้แก่ เพิ่มจำนวนครูและนักเรียน มีงบประมาณบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ คุณภาพชีวิตของบุคลากรและชุมชน ห้องเรียนคุณภาพ อาคารสถานที่มีความปลอดภัย มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เอื้อต่การเรียนรู้และทันสมัยเป็นต้น  ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย  เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย