#ปฐมนิเทศ นิสิต ป.โท ม.ราชภัฏเชียงรายฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา

วันที่ 18 เมษายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างกระบวนทัศน์สู่การเป็นผู้บริหาร และการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารในการพัฒนาให้กับนิสิต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 14 คน ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2565 โดยมี ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย