ปฐมนิเทศ นิสิต ป.โท ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศ นิสิต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 22 เมษายน 2565 พร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ “การสร้างกระบวนทัศน์ให้สู่การเป็นผู้บริหาร และการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารในการพัฒนา” โดยมีนางพวงผา สุขัมศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย