งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 สร้างแรงบันดาลใจการประกอบอาชีพที่หลากหลาย


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เยี่ยมให้กำลังผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ ในการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนรวม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โรงเรียนบ้านศรีเวียง โรงเรียนบ้านเมืองชุม โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย