ครูอำเภอเมืองเชียงราย จัดงานวันครูจะยกย่องวิชาชีพครู เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานอ่านสารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) พร้อมกล่าวปราศรัยเนื่องในวันครูประจำปี พุทธศักราช 2566และมอบโล่เกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครูส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยสำนักงานเขตพื้นการการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย นำโดยนายสุรเจต ปาลี ผอ.โรงเรียนผาขวางวิทยา ประธานกรรมการผู้จัดงาน มีครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 500 คน มาร่วมและพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์พิธีบูชาบูรพาจารย์ กล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 67 ของการจัดงานวันครู ซึ่งเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ปีพุทธศักราช 2499 ในสมัยรัฐบาลที่มี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ซึ่งได้ดำริว่า ปรารถนาที่จะยกย่องวิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีคุณค่า และมีความสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ให้มีความหมายในการรำลึกถึงครู ในฐานะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นผู้มีความเสียสละ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เติบโต เป็นคนมีความสมบูรณ์ จึงกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุก ๆ ปีเป็นวันครู