คณะทำงาน PA Support Team สพป.เชียงราย เขต 1 ศึกษาดูงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำคณะทำงาน(PA Support Team) และผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียนรวม กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (Performance Appraisal: PA) นำองค์ความรู้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมีดร.ศุภโชค ปิยสันติ์ ผอ.โรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย