คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชุมครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดำเนินการประชุมองค์คณะครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบผลดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1