คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชุมครั้งที่ 4/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธาน อ.ก.ค.ศ. ฯ นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดำเนินการประชุมองค์คณะครั้งที่ 4/2567 เพื่อรับทราบผลดำเนินการต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.