กลุ่มนโยบายและแผน

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668

นายปริญญา ณ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

นายปริญญา ณ วันจันทร์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
20180202144322FXJZ6Ge

นายสมจิต สมอ

ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน

นายสมจิต  สมอ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
20180202144336x4pArtq

นางเสาวลักษณ์ แก้วตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์  แก้วตา

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
20180202144359VgXE0d9

นางสุนีย์ สามคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางสุนีย์  สามคำ

กลุ่มงานนติดตาม

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189

โทรสาร : 0-53713668
201901221037185mYuYYC

นายกฤษณะ ใจแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสุนีย์  สามคำ

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189

โทรสาร : 0-53713668
20180202144752fEU4WHr

นางสุนีย์ จุมปา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสุนีย์  จุมปา

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ, ข้อมูลสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189

โทรสาร : 0-53713668
20190703113613mYoOJlU

นางสาวน้ำฝน พัฒนจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวน้ำฝน  พัฒนจันทร์

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ, กลุ่มงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189

โทรสาร : 0-53713668