แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นการนิเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นไปตามสถานการณ์และบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเสนอประเด็นการนิเทศที่สอดคล้องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 2. การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
  1. การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้
  2. การนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน
  3. การนิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมมวัย
  4. การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  5. การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น
   1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
   2. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
   3. การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
   4. การใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
  6. การนิเทศตามจุดเน้นและนโยบายสำคัญ เร่งด่วน
  7. การนิเทศตามบริบทและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น