กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

Icon

01-นโยบาย สพฐ. ปี 2564-2565 1.24 MB 1 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

02-สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2.22 MB 2 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

03-การจัดการเรียนการสอนทางไกล covid 19 รอบ 2 1.34 MB 1 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

04-คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด 19 6.28 MB 1 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

05-คู่มือการจัดการโรงเรียนรับโควิด 19 5.60 MB 1 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

08-แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 1.53 MB 4 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

09-การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 319.55 KB 2 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

10-การจัดการเรียนรู้ออนไลน์-ดร.จักรกฤษณ์ 196.43 KB 1 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

11-นโยบายการทดสอบ O-NET (14 มกราคม 64) 1.59 MB 0 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

12-นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 11.64 MB 1 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...
Icon

13.2 หนังสือแจ้งเปิดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนเพศวิถีศึกษาฯ 643.06 KB 1 downloads

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา...