กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา​

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการประชุมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการผ่าน Line Call.

การจัดการประชุมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม โดย ศน.พิมพา ตามี ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือ Dear English Teachers ของคุณเกียรติ ช่วยการ

สถาบันภาษาอังกฤษได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเกียรติ ช่วยการ ผู้เขียนหนังสือ Dear English Teachers โดยอนุญาตให้เผยแพร่ไฟล์หนังสือดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็น ...
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

การนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2563

การประชุม PLC ศึกษานิเทศก์

การประชุมศึกษานิเทศก์ โดยกระบวนการ PLC ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

การประเมินครูเพื่อขอรับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ และนิทรรศการการพัฒนาการอ่านเขียน รูปแบบ 4 Read

วันที่ 24 ธันวาคม 2563
นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ และนิทรรศการการพัฒนาการอ่านเขียน รูปแบบ 4 Read
ณ ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านจะคือ

การประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

การประชุมศึกษานิเทศก์ ตามประเด็น ดังนี้
1. การจัดทำเครื่องมือการนิเทศ เพื่อนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2. การให้ความรู้คณะศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อนำไปสู่การเขียน SAR ประจำปี
3. การนำเสนอแบบรายงานการนิเทศ เพื่อนำข้อค้นพบจากการนิเทศมารวบรวมและจัดทำเป็นการรายงานประจำเดือน ด้วยระบบ online

สวัสดีปีใหม่ 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้ามอบกระเช้าให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 เพื่อขอพรปีใหม่และกำลังใจในการทำงาน ตลอดปี 2564 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564

ทำบุญตักบาตรและประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นศิริมงคลต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 1 ทุกคน และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

บุคลากร

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
17

นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิทินการนิเทศ

เมนูหลัก

กลุ่มงานภายใน