กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

นายวสันต์ ปัญญา
นายวสันต์ ปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร

17
นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ปฏิทินการนิเทศ

กลุ่มงานภายใน

หน่วยงานการศึกษา