กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

01-wasan

นายวสันต์ ปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวสันต์ ปัญญา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 089-5537330
โทรสาร : 0-53713668
02-somkiat

นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 090-4695255
โทรสาร : 0-53713668
03

นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 089-8507402
โทรสาร : 0-53713668
04-saywalee

นางสาวสายสวลี วิทยาภัค

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวสายสวลี วิทยาภัค

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 081-7657017
โทรสาร : 0-53713668
05-pensri

นางเพ็ญศรี เตชนันท์

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางเพ็ญศรี เตชนันท์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 081-7699092
โทรสาร : 0-53713668
07-pimpa

นางพิมพา ตามี่

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

นางพิมพา ตามี่

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 086-1880078
โทรสาร : 0-53713668
08-nattaporn

นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 088-2611091
โทรสาร : 0-53713668
12-Jeerawan

นางจีราวรรณ ศรีนิล

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางจีราวรรณ ศรีนิล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 086-1948886
โทรสาร : 0-53713668
06-kanlaya

นางกัลยา ยงยศ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางกัลยา ยงยศ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 062-9365661
โทรสาร : 0-53713668
11-puangporn

นางพวงพร นิลนิยม

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางพวงพร นิลนิยม

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 091-0792387
โทรสาร : 0-53713668
10-Jiraporn

นางจิราพร มงคลคำ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางจิราพร มงคลคำ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 086-1170550
โทรสาร : 0-53713668
09-saowalak

นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 081-8848034
โทรสาร : 0-53713668
13-bunpot

นายบรรพต ขันคำ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นายบรรพต ขันคำ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 081-8855239
โทรสาร : 0-53713668
14-thidachan

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 086-6594517
โทรสาร : 0-53713668
17

นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 088-8498585
โทรสาร : 0-53713668
15

นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 095-6966892
โทรสาร : 0-53713668
17

นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม

งานธุรการ

นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 126, 092-9796189
โทรสาร : 0-53713668