กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668

นายปริญญา ณ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

นายปริญญา ณ วันจันทร์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
1

นายกฤชณัท เทพนิล

ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤชณัท  เทพนิล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
มือถือ 091-0670546
2

นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ  พรหมปัญญา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
มือถือ 087-1776763
3

นางสาวสุวรรณ คำมูล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณ  คำมูล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
มือถือ  081-5315093
5

นางลำดวน รัศมีจันทร์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางลำดวน  รัศมีจันทร์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
มือถือ 081-6719542
4

นางนงนุช บุษบก

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางนงนุช  บุษบก

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
มือถือ 085-8633956
6

นางงสาวทวีพร วงค์วะลังศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวทวีพร  วงค์วะลังศักดิ์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
มือถือ 080-4916612
7

นางสาวพัชริดา ขันสล่า

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวพัชริดา  ขันสล่า

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
มือถือ 086-6561159