กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมดำเนินการจัดซื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

การประชุมดำเนินการจัดซื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1