กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

รูปรอง

นายบุญล้อม โสภาพรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

นายพิสิฐ   ไชยชนะ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
1.เอ้ย 1

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

นางสาวเพ็ญศรี   คำโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668

นางสาวไพรินทร์ ใจเย็น

 นางสาวไพรินทร์   ใจเย็น

นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668

นางสุภาวดี ทองทา

นางสุภาวดี   ทองทา

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
200 ดาวใหม่

นางดาวเรือง ตาคำนิล

นางสาวดาวเรือง   ตาคำนิล

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668

นางสาวตติยา สุทธะบรรจง

นางสาวตติยา  สุทธะบรรจง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
รูปพี่นี

นางสุมาลี กาบุตร

นางสุมาลี   กาบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
รูปตัด

นางlสุรีย์วรรณ อารีย์

นางสุรีย์วรรณ  อารีย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668

นางสาวราตรี สุขมงคล

นางสาวราตรี   สุขมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
กบ

นางสาวรพีพรรณ เยาว์ธานี

นางสาวรพีพรรณ   เยาว์ธานี

นักงิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668

นางสาวมยุรา มณีรัตน์

 นางสาวมยุรา   มณีรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668