Evaluation Team สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 16 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ของนายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ที่มีแนวทางการบริหารการศึกษาในรูปแบบการบริหารงาน HAPPY & SMART Model เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อ.เทิง จ.เชียงราย