กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

การฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564