เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่งานวิจัยด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำเว็ปไชด์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อวบรวมผลงานวิจัยผลงานวิชาการด้านแรงงานและวิทยานิพน์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และองค์กร เอกชนต่างๆ จำนวนประมาน 2,000 เรื่อง โดยได้เผยแพร่เป็นบริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงานเพื่อให้ข้าราชการนักวิชาการนักศึกษาปริญญาโทตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นช่องทางให้นักวิจัยใต้เผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้สามารถเข้าชมเผยแพร่ผลงานและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานตาม QR Code ด้านท้ายหนังสือฉบับนี้