สพป.ชร.1 ผลึกกำลัง P2H อบรมครูหลักสูตรเครื่องมือ การประชุมปรึกษารายกรณี ขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรเครื่องมือ “การประชุมปรึกษารายกรณี (case conference)” ให้กับครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ตามโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาฯ ดำเนินการโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นในสถานศึกษา ทั้งในการสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้เรียนต่อจนจบการศึกษา ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย