สพป.ชร.1 ปฏิบัติการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 6 มีนาคม 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน ของกลุ่มโรงเรียนได้แก่ กลุ่มห้วยสัก กลุ่มดอยลาน กลุ่มห้วยชมภู กลุ่มเวียงชัยเวียงเหนือ กลุ่มดอนศิลา กลุ่มผางาม กลุ่มดงมหาวัน กลุ่มป่าซาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ครูวิชาการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ในการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ จุดเน้น บริบทและความต้องการของท้องถิ่นสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่พหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย