สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงรายและพะเยา ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมิ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และในฐานะประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรการประมินฯ (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นางสุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายมรกต อนุเคราะห์ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2นางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.เชียงราย ในด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ ก่อนส่งผลการประเมินให้ สพฐ. พิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมิใจ ณ ห้องประชุม สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านศาลา หมู่ 8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย