ศูนย์สอบ O-Net สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อม 19 สนามสอบในความรับผิดชอบ

วันที่ 7 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 นำโดยนายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการจัดสอบ จัดประชุมชี้แจงการสอบ O-Net ในปีการศึกษา 2563 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ให้กับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานและกรรมการกลาง จำนวน 19 สนามสอบ รวมจำนวน 69 คน ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้การทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 ให้สิทธิ์กับนักเรียนด้วยความสมัครใจสอบ โดยได้ประกาศนโยบายดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประกอบกับยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการทดสอบในบางส่วนแตกต่างจากที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังคงยึดแนวปฏิบัติการทำงานตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นสำคัญในด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานด้านบุคลากรในการจัดสอบเช่นเดิม

ใส่ความเห็น