#รวมพลังชมรมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมสังเกตและให้กำลังใจ การพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยชมรมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โดยครอบครัว ปี 2566  งบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย  และร่วมสนับสนุนวิทยากรกระบวนการ โดย อาจารย์ยงยศ โคตรภูธร เลขานุการมูลนิธิก้าวพิเศษ กทม. และชมรมผู้ปกครอง แอลดีเชียงราย โดยคุณวิไลลักษณ์ หลักแหลม สำหรับ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานของโครงการและประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนางแล จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางแล โรงเรียนบ้านนางแลใน โรงเรียนบ้านสันต้นขาม โรงเรียนบ้านป่ารวกและโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) โดยมีครูผู้สอนของห้องเรียนที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 63 คนและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 56 คน ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กโดยกิจกรรมบำบัด ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับลักษณะอาการและความบกพร่อง วิธีการช่วยเหลือฟื้นฟูบำบัดนักเรียน  ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย