ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ศูนย์สอบสพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต1 ได้แก่สนามสอบ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พฒนาคาร) ต.บ้านดู่ สนามสอบ ร.ร.บ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว สนามสอบ ร.ร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ และสนามสอบ ร.ร.บ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้การทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยให้สิทธิ์กับนักเรียนด้วยความสมัครใจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประกอบกับยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการทดสอบในบางส่วนแตกต่างจากที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังคงยึดแนวปฏิบัติการทำงานตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นสำคัญ