ประชุมขับเคลื่อนการประเมิน ITA  สพป.ชร.1 ออนไลน์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.เชียงราย เขต 1 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำแผน และงบประมาณการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย