คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

Dr_Somboon2

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
parinya

นายปริญญา ณ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายปริญญา ณ วันจันทร์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
boonlorm

บุญล้อม โสภาพรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

 นายบุญล้อม โสภาพรม

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
somkhit

นายสมคิด อุดปิน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

นายสมคิด อุดปิน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
pisit

นายพิสิฐ ไชยชนะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นายพิสิฐ ไชยชนะ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
somnuek

นายสมนึก วินุวงษ์ศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายสมนึก วินุวงษ์ศรี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
pensri

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
malinee

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
kritchanat

นายกฤชณัท เทพนิล

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤชณัท เทพนิล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
wasan

นายวสันต์ ปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายวสันต์ ปัญญา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
somjit

ดร.สมจิต สมอ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.สมจิต สมอ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
poungphaka

นางพวงผกา สุขัมศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพวงผกา สุขัมศรี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
natharote

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
pimolchai

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
chalaluck

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668