การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2020
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคำที่ตรงมาตรา 8 มาตรา โดยใช้กลวิธีการสอนเล่น-เรียน-ร่วม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้วิจัย นางพิกุล ธรรมลังกา
สถานที่ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปีที่ทำการวิจัย 2562
page01 page02 page03