การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ถอดบทเรียนโรงเรียน สร้างแนวทาง ON-SITE 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนิน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมออนไลน์ ปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนอ่านชั้นสูง ครูภาษาไทย ชั้น ม.2

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ปฏ ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษ

าวันที่ 26 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมกา ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ ย ...
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมค่าย ON SITE คู่ ON LINE “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและผอ.ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนและสร้างโมเดลจัดการเรียนการสอน ON-SITE 100% สพป.เชียงราย เขต 1 ปลอดภัยจากโควิด -19 อย่างเป็นระบ

บวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย ตำ่แหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้ง 1/2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจส ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 จัดค่าย ON SITE ควบคู่ ON LINE “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเสริม ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติก ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้ก ...
อ่านเพิ่มเติม