การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ประจ า ...
อ่านเพิ่มเติม