การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วม

มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต