กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต ๑

คำแนะนำ

ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา ประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 สร้างความเข็มแข็งและขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ รวมถึงการพัฒนาองค์กร ในบรรยากาศของการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องแลพร้อมในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมประเพณีวัฒธรรมอันดีงามตามแบบล้านนาที่จะมีขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ศกนี้ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และน.ส.ธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงรายโดยมีนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย ได้นำตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2563 ที่ได้จัดสอบพร้อมกับ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 102 แห่ง และศูนย์สอบทั่วประเทศ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT: National Test เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยได้มีการระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญและผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสร้างเครื่องมือประเมินดังกล่าว สนองรับกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 คำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะได้เน้นการเรียนภาษาไทยให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น และนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนคิดเลขเป็น สร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดเคราะห์ แก้ปัญหาได้ อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถใช้นิยามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดนี้ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมินเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนการบริหารการศึกษา รับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

#ปืนทอง ชีพสุกใส สพป.ชร.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดในการประชุมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน(กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร1

ขออนุญาตสอบถามค่ะ เผอิญว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะหมดอายุแล้ว ดิฉันไม่ได้เป็นครูประจำการ หรือครูอัตราจ้าง ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัว ดิฉันจะสามารถติดต่อ เพื่อต่ออายุใบประกอบได้ที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ